• Németországban készült
  • 10 év garancia¹
  • 16 200 Ft-tól ingyenes szállítás
  • Több mint 1 millió elégedett ügyfél

Jogi tájékoztatás és ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
§ 1
Általános rendelkezések - Hatály

(1) A jelen Általános szerződési feltételek a WICKEY GmbH & Co. KG és a Vevő között létrejött valamennyi üzleti kapcsolatra vonatkoznak. Mindenkor a szerződés megkötésekor érvényes változat az irányadó.

(2) A jelen szerződési feltételek értelmében egy Vevő lehet fogyasztó vagy vállalkozó.

(3) A jelen szerződési feltételek értelmében fogyasztónak minősül minden természetes személy, aki egy jogügyletet olyan célból köt, amely nem tulajdonítható sem saját vállalkozási sem pedig kereskedelmi tevékenységének. A jelen szerződési feltételek értelmében vállalkozónak minősül minden természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező személyegyesítő társaság, akivel üzleti kapcsolat jön létre, és aki egy ügylet megkötésekor saját vállalkozási vagy kereskedelmi tevékenységét gyakorolva jár el.

(4) A jelen szerződési feltételektől eltérő, azokkal ellentmondó, vagy azokat kiegészítő szerződési feltételek még akkor sem válhatnak a szerződés részévé, ha azok ismertek, kivéve, ha azok érvényességét írásban kifejezetten megállapítják.

§ 2
Szerződéskötés

(1) Termékleírásaink nem kötelező érvényűek és a termékjellemzők változhatnak. A termékek interneten történő bemutatása nem minősül ajánlatnak, az a Vevőnek szóló, nem kötelező érvényű felhívás megrendelésre.

(2) A kívánt termék megrendelésével a Vevő kinyilvánítja kötelező érvényű szerződéses ajánlatát. A WICKEY GmbH & Co. KG azonnal visszaigazolja a Vevő megrendelését. A megrendelés visszaigazolása nem jelenti a megrendelés kötelező elfogadását. A megrendelés visszaigazolása csak akkor minősül elfogadási nyilatkozatnak, ha ezt a WICKEY GmbH & Co. KG kifejezetten kinyilvánítja. A telefonon történő megrendelés nyugtázása nem jelenti a WICKEY GmbH & Co. KG részéről a megrendelés kötelező érvényű elfogadását.

(3) A WICKEY GmbH & Co. KG jogában áll a megrendelésben szereplő szerződéses ajánlatot a WICKEY GmbH & Co. KG által történő kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül elfogadni. A WICKEY GmbH & Co. KG jogosult megtagadni a megrendelés elfogadását, például a Vevő hitelképességének ellenőrzése után. A WICKEY GmbH & Co. KG jogosult a rendelés mennyiségét a háztartásokban szokásosan használt mennyiségre korlátozni.

(4) Amennyiben a Vevő az árut elektronikusan rendeli meg, a WICKEY GmbH & Co. KG elmenti a szerződés szövegét, és azt a szerződés megkötését követően e-mailben elküldi a Vevőnek az alkalmazandó ÁSZF-fel együtt.

§ 3
Tulajdonjog fenntartása

(1) Fogyasztó által történő rendelésnél a WICKEY GmbH & Co. KG a vételár teljes kifizetéséig fenntartja az áru tulajdonjogát. Vállalkozó által történő rendelésnél a WICKEY GmbH & Co. KG mindaddig fenntartja az áru tulajdonjogát, ameddig a fennálló üzleti kapcsolat során keletkezett összes követelést a Vevő teljes egészében ki nem egyenlít. Ha a fenntartott áru értéke 25%-kal meghaladja a fennálló üzleti kapcsolatból eredő biztosítandó követeléseket, a WICKEY GmbH & Co. KG köteles a fenntartott árut a Vállalkozó kérésére kiadni.

(2) A tulajdonjog fenntartása alatt a Vevő köteles az árut gondosan kezelni. A Vevőnek írásban haladéktalanul értesítenie kell a WICKEY GmbH & Co. KG-t az áru harmadik félhez kerüléséről, különösen az árut érintő végrehajtási intézkedésekről, valamint az áru megrongálódásáról vagy megsemmisüléséről.

A Vállalkozónak joga van az árut a szokásos üzletmenet során elidegeníteni. A Vállalkozó a számla összegének erejéig  minden olyan követelését átengedi a WICKEY GmbH & Co. KG-nek, amely őt az áru harmadik félnek történő elidegenítéséből származóan megilleti. A WICKEY GmbH & Co. KG elfogadja az átengedést. Az átengedést követően a Vállalkozó jogosult a követelés behajtására. A WICKEY GmbH & Co. KG fenntartja magának a jogot a követelések saját maga által történő behajtására, ha a Vállalkozó fizetési kötelezettségeit nem teljesíti megfelelően és fizetési késedelembe esik. Az áru átdolgozását és feldolgozását a Vállalkozó mindig a WICKEY GmbH & Co. KG nevében és megbízásából végzi. Amennyiben az árut feldolgozzák, az újonnan létrejött termékben a WICKEY GmbH & Co. KG az általa szállított áru értékének arányában tulajdonjogot szerez. Ugyanez alkalmazandó arra az esetre is, amikor az árut nem a WICKEY GmbH & Co. KG tárgyaival dolgozzák fel vagy keverik össze.

§ 4
Elállási záradék

Az elállási jog kizárólag az 1. §-ban meghatározott Vevőkre vonatkozik.

I. Csomagként kiszállított áruk megvásárlására vonatkozó elállási jog (standard termék)

Önnek joga van tizennégy napon belül bármilyen indok nélkül elállni ettől a megállapodástól. Az elállási jog határideje tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik fél, aki nem a szállítmányozó, az árut átveszi ill. átvette. Az elállási jog gyakorlásához el kell küldenie számunkra

WICKEY GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt / Németország

Tel. +36 80 088 253
E-Mail: [email protected]

(pl. postai úton vagy e-mailben)  a megállapodástól való elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatát. Ehhez használhatja a mellékelt elállási formanyomtatványt, de ennek használata nem kötelező. Az elállási jog érvényesítéséhez elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó értesítést még az elállási idő lejárta előtt hozzánk eljuttatja.

Az elállás következményei

Ha Ön a jelen megállapodástól eláll, akkor azonnal, de legkésőbb az elállási nyilatkozata kézhezvételétől számított tizennégy napon belül visszafizetjük az Öntől kapott teljes rendelési összeget a szállítási költséggel együtt (azon többletköltségek kivételével, amelyek az általunk felajánlott kedvező árú nomál szállítási módtól eltérő szállítási mód választásából keletkeztek). Ehhez a visszafizetéshez ugyanazt a fizetési módot használjuk, amelyet Ön az eredeti tranzakcióhoz használt, kivéve, ha Önnel kifejezetten másképp állapodunk meg. A visszafizetés díjait semmilyen esetben sem terheljük Önre. A visszafizetést megtagadhatjuk mindaddig, amíg az árut vissza nem kaptuk, vagy amíg Ön hitelt érdemlően nem bizonyította az áru visszaküldését, attól függően, hogy melyik történt korábban. Az árut azonnal, de minden esetben legkésőbb az elállási nyilatkozat eljuttatásától számított tizennégy napon belül számunkra vissza kell küldenie vagy nekünk át kell adnia. A határidő akkor teljesül, ha az árut a tizennégy napos határidő lejárta előtt visszaküldi. Az áru visszaküldésének közvetlen költségeit Ön viseli. Az áru esetleges értékvesztését csak abban az esetben kell megfizetnie, ha ez az értékvesztés az áru természetének, jellemzőinek és funkcionalitásának vizsgálatához nem szükséges kezelés miatt következik be.

Az elállásra vonatkozó tájékoztatás vége

II. Nem csomagként kiszállított áruk megvásárlására vonatkozó elállási jog (szállítmányozott termék)

Önnek joga van tizennégy napon belül bármilyen indok nélkül elállni ettől a megállapodástól. Az elállási jog határideje tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik fél, aki nem a szállítmányozó, az árut átveszi ill. átvette. Az elállási jog gyakorlásához el kell küldenie számunkra

WICKEY GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt / Németország

Tel. +36 80 088 253
E-Mail: [email protected]

(pl. postai úton vagy e-mailben)  a megállapodástól való elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatát. Ehhez használhatja a mellékelt elállási formanyomtatványt, de ennek használata nem kötelező. Az elállási jog érvényesítéséhez elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó értesítést még az elállási idő lejárta előtt hozzánk eljuttatja.

Az elállás következményei

Ha Ön a jelen megállapodástól eláll, akkor azonnal, de legkésőbb az elállási nyilatkozata kézhezvételétől számított tizennégy napon belül visszafizetjük az Öntől kapott teljes rendelési összeget a szállítási költséggel együtt (azon többletköltségek kivételével, amelyek az általunk felajánlott kedvező árú nomál szállítási módtól eltérő szállítási mód választásából keletkeztek). Ehhez a visszafizetéshez ugyanazt a fizetési módot használjuk, amelyet Ön az eredeti tranzakcióhoz használt, kivéve, ha Önnel kifejezetten másképp állapodunk meg. A visszafizetés díjait semmilyen esetben sem terheljük Önre. A visszafizetést megtagadhatjuk mindaddig, amíg az árut vissza nem kaptuk, vagy amíg Ön hitelt érdemlően nem bizonyította az áru visszaküldését, attól függően, hogy melyik történt korábban. Az árut azonnal, de minden esetben legkésőbb az elállási nyilatkozat eljuttatásától számított tizennégy napon belül számunkra vissza kell küldenie vagy nekünk át kell adnia. A határidő akkor teljesül, ha az árut a tizennégy napos határidő lejárta előtt visszaküldi.

Az áru visszaszállításáról mi gondoskodunk. Az áru visszaküldésének költségeit mi viseljük. Az áru esetleges értékvesztését csak abban az esetben kell megfizetnie, ha ez az értékvesztés az áru természetének, jellemzőinek és funkcionalitásának vizsgálatához nem szükséges kezelés miatt következik be.

Az elállásra vonatkozó tájékoztatás vége

§ 5
Elállási formanyomtatvány

Ha Ön a megállapodástól el kíván állni, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje nekünk vissza.

Címünk:

Wickey GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt
Németország
E-Mail: [email protected]

Ezúton kijelentem / kijelentjük (*), hogy az általam/általunk(*) az alábbi áruk(*) megvásárlására/szolgáltatás(*) teljesítésére vonatkozó megállapodástól elállok/elállunk(*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Megrendelés dátuma(*) ____________ / kézhezvétel dátuma(*) __________________

________________________________________________________
A vásárló neve

________________________________________________________
A vásárló címe

________________________________________________________
A vásárló aláírása (csak kinyomtatott elállási nyilatkozat esetén)

_________________________
Dátum
(*) A nem kívánt rész törlendő


§ 6
Díjak

(1) A feltüntetett ár kötelező érvényű. Az ár tartalmazza a hatályos rendelkezéseknek megfelelő áfát. A szállítás megrendelése esetén az ár kiegészül a szállítási költséggel. A szállítási költségek a www.wickey.de/faq/versand-und-lieferung/ oldalon találhatók.

(2) Távközlési eszközökkel történő megrendelés esetén a vásárlót nem terhelik további költségek. A Fogyasztók számára a következő fizetési módok állnak rendelkezése:

• Hitelkártya
• Előre utalás
• PayPal

A WICKEY GmbH & Co. KG fenntartja magának a jogot az egyes fizetési módok kizárására.

(3) Előre utalás vagy hitelkártyával történő fizetés esetén a Vevő kötelezi magát, hogy a vételárat legkésőbb a megrendelés visszaigazolásának kézhezvételétől számított 7 napon belül kifizeti. Ezen időszak lejárta után a Vevő fizetési késedelembe esik. A késedelem ideje alatt a Fogyasztó tartozását késedelmi díjként a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt kamatlába terheli. A késedelem ideje alatt a Vállalkozó tartozását késedelmi díjként a jegybanki alapkamat 9 százalékponttal növelt kamatlába terheli. A WICKEY GmbH & Co. KG fenntartja magának a jogot, hogy a Vállalkozóval szemben magasabb késedelmi kamatot igazoljon és érvényesítsen.

(4) Hitelkártyával történő fizetés esetén a WICKEY GmbH & Co. KG a megrendelést követően közvetlenül megterheli a Vevő hitelkártyaszámláját.


§ 7
Szállítás

A csomagként feladható áruk szállítása a DHL, GLS, DPD vagy UPS futárszolgálattal történik. A csomagként nem feladható áruk kiszállítását szállítmányozó végzi.
A szállítási idő a fizetés beérkezésétől számított kb. 4-10 munkanap (hétfőtől péntekig), kivéve, ha a termékleírásban más szállítási idő van megadva.


§ 8
Kárveszély átszállása

(1) Fogyasztóknál a vásárolt áru esetleges megsemmisülésére és véletlen megrongálódására vonatkozó kockázatviselés az áru átadásával távértékesítésnél is átszáll a Fogyasztóra.

(2) Vállalkozóknál az áruk esetleges megsemmisülésére és véletlen megrongálódására vonatkozó kockázatviselés az áru átadásával, vagy távértékesítés esetén az áru meghatározott személy vagy intézmény részére történő kiszállításával átszáll a Vállakozóra.

(3) Az átszállás akkor sem változik, ha a Vevő az árut késve veszi át.

§ 9
Jótállás

(1) A Fogyasztók megválaszthatják, hogy az utólagos teljesítés javítás vagy csere útján történjen. A WICKEY GmbH & Co. KG jogosult megtagadni a választott utólagos teljesítést, ha ez csak aránytalan költséggel lehetséges, és az utólagos teljesítés másik módja nem jár a fogyasztó számára jelentős hátránnyal. Vállakozók esetében a WICKEY GmbH & Co. KG az áru hiányosságait elsőként a Vevő választásának megfelelően javítás vagy csere útján orvosolja.

(2) Amennyiben az utólagos teljesítés meghiúsul, a Vevő kedvezményt (árcsökkentést), szerződésmegszüntetést (elállást), valamint kártérítést kérhet. Csekély hibák esetén a Vevőt nem illeti meg az elállás joga. Ha a Vevő a kártérítést választja, az ÁSZF 10 §-nak felelősségkorlátozásra vonatkozó rendelkezéseinek 1. és 2. bekezdése az irányadó.

(3) A Vállalkozóknak haladéktalanul meg kell vizsgálniuk, hogy a kiszállított árunál észlelhető-e minőségi vagy mennyiségi eltérés, és az áru kézhezvételétől számított egy héten belül írásban jelezniük kell a WICKEY GmbH & Co. KG felé minden látható hiányosságot; ellenkező esetben a jótállási igény érvényesítését kizárjuk. A rejtett hibákat a Vállalkozónak a hiba felfedezésétől számított egy héten belül írásban kell jeleznie. A határidő betartásához elegendő az időben történő elküldés. A jogosultság összes feltétele tekintetében a Vállalkozó viseli a bizonyítás teljes terhét, különös tekintettel magára a hibára, a hiba felfedezésének idejére és a hiánypótlás időszerűségére.

(4) Fogyasztók esetében a jótállási idő az áru átadásától számított két év. Vállalkozók esetében a jótállási idő az áru átadásától számított egy év.

(5) Die WICKEY GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt / Németország
E-Mail: [email protected]

eladóként az általa értékesített fatermékekre és farészekre korlátozott időtartamú tartóssággaranciát biztosít a Vevő számára a megvásárolt áruhoz az alábbi feltételeknek megfelelően és az alábbiakban ismertetett mértékben. A jótállás csak akkor érvényes, ha a Vevő a termékkel együtt legalább egy földhorgonyt (horgonyzóvasat, padlóhorgonyt, földhorgonyt, oszloprögzítő horgonyt) vásárol. A termék és a földhorgony együttes megvásárlását ezen két tétel együttes felsorolása bizonyítja a g) pont szerint benyújtandó számlamásolaton vagy megrendelési visszaigazoláson.
A jótállást azon törvényes garanciális jogok, a Fogyasztók törvényes elállási joga és az általános törvényes kártérítési igények kiegészítéseként biztosítjuk, amelyek a Fogyasztót az eladóval szemben megilletik. 
(a) A garancia nem korlátozza vagy nem érinti az (1) - (4) bekezdésben foglalt jótállásra vonatkozó jogokat. A garanciális feltételek kizárólag Németországon belül érvényesek. 
(b) A Wickey jótállása a megvásárolt termék fafelületeinek időjárás miatt bekövetkező korhadására vonatkozó garanciavállalását is magában foglalja. Ebben az esetben a megvásárolt termék hibás farészét ingyenesen kicseréljük. 
(c) Gyártási hiba esetén a visszahívásból és visszaküldésből eredő költségek nem tartoznak a jelen garancia hatálya alá.
(d) A garancia nem átruházható. 
(e) A garancia lejár, amikor a Vevő a faterméket elidegeníti. A garancia ebben az esetben az értékesítési szerződés megszűnésével jár le. 
(f) A garancia nem terjed ki
• a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra,
• a farészek nem megfelelő összeszereléséből eredő károkra,
• a nem megfelelő tárolásból eredő károkra,
• a természetes elhasználódásból, kopásből és terhelésből eredő károkra,
• a gyártó által nem jóváhagyott tartozékok / kiegészítők / elemek és ápolószerek használatából eredő károkra,
• külső hatások vagy események, pl. vihar, árvíz, vezetékes víz okozta károkra,
• az úgynevezett következményes károkra, amelyek nem a megvásárolt terméken keletkeznek,
• csekély hibákra, amelyek nem befolyásolják jelentősen a termék értékét vagy használatát,
• személyi sérülésekre.
(g) A jótállás csak abban az esetben biztosított, ha az ügyfél a jótállási időn belül:
• a termék farészén keletkezett károsodásról készített fényképeket, és
• a számla másolatát vagy az e-mailben kapott megrendelési visszaigazolást
bemutatja. Ez történhet e-mailben vagy írásban. A fenti bizonyítékok bemutatásával
a Vevő formai követelmények nélkül érvényesítheti jótállási igényét a Wickey GmbH & Co. KG-val
szemben. 
(h) A garancia lejár, amikor a Vevő az eszközt elidegeníti. A garancia
ebben az esetben az értékesítési megállapodás megszűnésével jár le. 
(i) A garancia az áru átvételétől számított tíz évig érvényes.

§ 10
Felelősségkorlátozás

A WICKEY GmbH & Co. KG és képéviselője bármilyen jogalapon kizárólag abban az esetben tartozik felelősséggel, ha egy lényeges szerződéses kötelezettségét neki felróható módon és a szerződés célját veszélyeztető módon megsértette, vagy ha a kár súlyos gondatlanságból vagy szándékosságból következett be. Enyhe kötelezettségszegések esetén a WICKEY GmbH & Co. KG és képéviselőjének felelőssége az előrelátható, tipikus szerződéses és közvetlen átlagkárokra korlátozódik. A szerződés teljesítését nem veszélyeztető, nem lényeges szerződéses kötelezettségeket érintő gondatlan mulasztásokért a WICKEY GmbH & Co. KG és képéviselője nem tartoznak felelősséggel. A fenti felelősségkorlátozások nem érintik a Vevő terméfelelősségre vagy gyártói jótállásra vonatkozó igényeit. Továbbá a felelősségkorlátozások nem alkalmathatóak, ha a Vevő személyi sérülése, egészségkárosodása vagy halála a WICKEY GmbH & Co. KG-nak felróhatóan következik be.


§ 11
Adatvédelem

(1) A Vevő személyes adatait bizalmasan kezeljük, és ezeket az adatokat harmadik fél számára csak az Adatvédelmi törvény által megengedett mértékben, vagy a Vevő beleegyezésével tesszük hozzáférhetővé.

(2) Felhívjuk a figyelmet, hogy Vevőink személyes adatait elektronikusan dolgozzuk fel. Az adatokat kizárólag a szerződés teljesítéséhez használjuk, hacsak másként nem állapodtunk meg.

(3) Az adatvédelmi információkkal tájékoztatjuk a Vevőt:

• a megrendelések teljesítéséhez és a számlázáshoz szükséges személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának jellegéről, mértékékéről, időtartamáról és céljáról;
• a jogairól.

§ 12
Vitarendezés és fogyasztói vitarendezési eljárás

(1) Az Európai Bizottság online vitarendezési platformot biztosít a vitás ügyek rendezéséhez. Ez a következő linken keresztül érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ A Fogyasztóknak lehetőségük van arra, hogy a platformot vitáik rendezésére használják. Nem áll módunkban peren kívüli vitarendezésben részt venni. 
(2) Nem vagyunk kötelesek és hajlandók a fogyasztói vitarendezési törvény (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)) szerinti fogyasztói vitarendezési eljárásban részt venni.


§ 13
Záró rendelkezések

(1) A Németországi Szövetségi Köztársaság jogszabályai érvényesek. A szerződést nem munka vagy kereskedelmi célból megkötő Fogyasztók esetében ez a jogválasztás csak abban az esetben alkalmazandó, ha a biztosított védelmet nem vonják vissza azon állam jogrendjének feltétlenül érvényesítendő rendelkezései, amelynek területén a Fogyasztó szokásos tartózkodási helye található. A Bécsi egyezmény rendelkezései nem alkalmazandók.

(2) Ha a Vevő kereskedő, közjogi jogi személy vagy önkormányzati vagy állami megrendelő, a jelen szerződésből eredő valamennyi jogvita kizárólagos joghatósága a WICKEY GmbH & Co. KG székhelyén illetékes bíróság. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a Vevőnek nincs általános joghatósága Németországban, vagy ha a panasz benyújtásának időpontjában lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nem ismert.

(3) Amennyiben a Vevővel kötött szerződés egyedi rendelkezései, ideértve az Általános szerződési feltételeket is, részben vagy egészben érvénytelenek, vagy azok lesznek, az nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét.

Betöltés...

összehasonlítása Termékek

chevron-right